понедељак, 30. мај 2011.

Туризам

Стратешки циљ “Креиран и промовисан туристички производ општине у складу са међународним стандардима квалитета и на принципима одрживог развоја
Приоритет “Изграђени капацитети Општине за развој туризма”

 • Мера “Стратешко планирање развоја туризма”
 • Мера “Израда Мастер плана развоја туризма Општине”
 • Мера “Промоција туристичког производа Општине”
 • Мера “Формирање кластера туристичког производа општине”
Приоритет “Унапређен квалитет туристичког производа општине”
 • Мера “Стручни семинари за туристичке раднике и обука давалаца туристичких услуга у туризму (обука за туристичке водиче, курсеви страних језика, примена информатике, обука домаћина, итд.)”
 • Мера “Учешће туристичких радника на стручним скуповима у земљи и иностранству”
 • Мера “Демонстрација примера добре праксе из развијенијих средина”
Приоритет “Развијена туристичка инфраструктура Општине”
 • Мера “Израда мапе туристичких ресурса”
 • Мера “Израда туристичке сигнализације у општини”
 • Мера “Обезбеђивање адекватних туристичких капацитета”
 • Мера “Идентификовање и развој специфичних туристичких садржаја”


уторак, 24. мај 2011.

Смањење сиромаштва

Стратешки циљ   “Елиминисaнo екстремно сиромаштвo и незапошљеност уз социјално интегрисане угрожене социјалне групе
Приоритет   “Изграђени капацитети за смањење сиромаштва у Општини”
 • Мера   “Формирање савета Општине за смањење сиромаштва”
 • Мера   “Израда стратешког и акционог плана за смањење сиромаштва у Општини”
Приоритет   “Изграђен систем за смањивање постојеће високе незапослености”
 • Мера   “Финансијска и нефинансијска помоћ директним инвестицијама које повећавају запошљеност, стимулишу предузетништво и доводе до унапређења климе за отпочињање послова”
 • Мера   “Мере активне политике Општине у циљу стимулисања запошљавања незапослених лица”