понедељак, 28. март 2011.

Људски ресурси

Стратешки циљ   “Високо прилагодљиви и конкурентни људски ресурси у функцији повећања запослености и раста друштвеног производа
Приоритет   “Изграђен институционални оквир на нивоу Општине ради стимулисања запошљавања и развоја људских ресурса”
 • Мера   “Изградња капацитета Општине за развој људских ресурса”
 • Мера   “Стварање општинског Фонда за подстицање развоја људских ресурса”
Приоритет   “Изграђена подршка активним мерама запошљавања уз поштовање принципа једнаких услова за све приликом запошљавања”
 • Мера   “Подршка запошљавању посебно осетљивим друштвеним групама (лица са хендикепом, самохрани родитељи, избегла и расељена лица)”
 • Мера   “Формирање општинског центра за радну орјентацију”
Приоритет   “Промовисан и успостављен механизам доживотног учења – програми обуке за развој и унапређење знања и вештина незапослених, запослених и послодаваца”
 • Мера   “Промоција и стимулисање доживотног учења у оквиру предузећа”
 • Мера   “Организовање Фестивала образовања одраслих општине Смедеревска Паланка”
 • Мера   “Имплементација обуке уз стицање радног искуства”
 • Мера   “Обука менаџемента у МСП, јавним предузећима и установама”
Приоритет   “Успостављен систем развоја предузетничких вештина и талената младих”
 • Мера   “Развој предузетничких вештина и талената код младих”

Изградња коалиције: Зашто стартовати/основати коалицију (и зашто то може да буде тешко)? (2. део)

Постоји низ разлога зашто развој коалиције може да буде добра идеја. Уопштено говорећи она може да концентрише фокус интересовања заједнице на партикуларне проблеме, да креира алијансу људи и организација који уобичајено не раде заједно и да одржава пажњу заједнице на проблем константно.
Конзистентност може да буде посебно значајна у обраћању на неко питање значајно за заједницу, посебно када постоји скуп организација или појединаца који раде на њему. Уколико се њихови приступи значајно разликују и уколико они не сарађују и не координирају активности то може да доведе до хаотичне ситуације где је мало тога урађено. С друге стране уколико они могу да раде заједно и уколико се сложе о заједничком циљу постоји већа вероватноћа да постигну напредак.
Неки од специфичних разлога за формирање коалиције могу да укључе :
 • Да би се почело са решавањем ургентних проблема.
 • Да оснажи елементе заједнице – или заједницу у целини- да узме контролу над сопственом будућношћу. Ово може да значи наглашавање места младих у заједници, или наглашавање модела развоја заједнице у светлу глобализације и коришћења ресурса заједнице.
 • Да се стварно набаве и обезбеде сервиси. Коалиција може да се формира-  или у целини  одмах или у дужем временском периоду - са задатком  да се пројектују, прибаве средства, за и/или  да се изврше неопходне интервенције у заједници. 
 • Да се успоставе ефективнија и ефикаснија реализација програма и да се елеминишу непотребна  дуплирања напора. Укључивање свих играча  у решавање партикуларних проблема може да резултира у кохерентнијим и схватљивијим интервенцијама. Избегавајући дуплирање напора организације могу да поделе одговорности на начин који омогућава учешће већег броја заинтересованих у програме и да омогуће већи број сервиса
Када се дискутује дуплирање непотребних напора. «Непотребан» је кључна реч. У већини случајева већина организација обезбеђује сличне сервисе истој популацији  са способношћу задовољавања потреба које су веће од стварних. Значајно је идентификовати ситуације у којима унифицирани приступ на одређени начин може да повећа или унапреди сервисе који су тренутно доступни.
 • Да би се извршила концентрација ресурса. Скуп организација и појединаца заједно има ресурсе којима може да се реализује задатак који нико од њих не може сам да реши. Уопштено говорећи људи и организације се удружују у коалиције да би обавили послове које нико не може да уради сам.
 • Да би се унапредила комуникација између група и да би се раскинуло са стереотипима. Обезбеђујући да се заједно нађу групе и појединци из различитих сектора заједнице може да креира алијансу где је раније мало било заједничких контаката. Заједнички рад на решавању истог проблема помаже људима да се премосте баријере и предрасуде и да науче да верују једни другима.
 • Да би се ревитализовала мудрост и енергија чланова групе који покушавају превише тога да ураде сами. Коалиција може да помогне да се пружи подршка напорима на решавању неког проблема. За људе који превише дуго  раде у вакуму, сами, помоћ других може да буде невероватан извор нове енергије и наде.
 • Да би се планирале и стартовале иницијативе које обухватају целу заједницу за низ питања од интереса.
 • Да би се развила и искористила политичка подршка за добијање сервиса и других користи за заједницу. Уједињена коалиција може да врши јавно заговарање за своје циљеве знатно успешније него различите групе  или појединци сами. Као додатак треба истаћи да широка коалиција може да успешно изврши политички притисак  из свих сектора заједнице и да обезбеди велику политичку моћ.
 • Да би се стартовала дугорочна, перманентна социјална промена. Стварна промена се најчешће дешава кроз одређени период времена у току којег људи стичу поверење, деле идеје, и превазилазе предрасуде везане за потребе заједнице. Коалиција са својом структуром сарадње  између различитих група или појединаца и са њиховим фокусом за решавање проблема може да олакша а понекада и да убрза процес промена у заједници. 
 Следи: Баријере у стартовању/оснивању коалиције

субота, 26. март 2011.

Изградња коалиције: Стартовање/изградња коалиције: Шта је коалиција? (1. део)

Многе локалне самоуправе су у озбиљним проблемима и јавља се потреба за обједињавањем напора свих чланова заједнице да би се проблеми отклонили. Постојеће институције и политичке структуре су без капацитета да нагомилане проблеме решавају јер у противном проблеми у функционисању локалних самоуправа не би ни постојали. Низом блог прилога објаснићу неке технике изградње коалиције за развој локалне заједнице. 
Шта је коалиција? 
Наједноставније речено коалиција је група људи и/или организација са заједничким интересима који су се сложили да раде заједно у циљу постизања заједничког циља. Циљ може да буде налажење средстава за реализацију специфичних потреба или да буде широко дефинисан као перманентно унапређење укупног квалитета живота за већину становника у заједници. Појединци и организације укључене у коалицију могу да буду блиских области интересовања или могу да укључе представнике скоро сваког сегмента заједнице, зависно од проблема. 
Коалиције могу да изгубе своја својства повезивања чланова после реализације специфичних циљева за кратко време и да се угасе. Коалиције такође могу да постану организације по себи са управним структурама, специфичним одговорностима за заједницу, фондовима и сталношћу деловања. Оне могу да се формирају на нивоу дела локалне заједнице, региона или државе. Без обзира на величину и структуру оне постоје да би креирале и/или подржале напоре да се достигне скуп циљева.
Циљеви коалиције варирају као и саме коалиције али често садрже један или више следећих елемената:
Утицај на јавне послове, најчешће око специфичног питања
Промена понашања људи (смањење пушења или употребе дроге, на пример) 
Изградња здраве заједнице. Овај термин се корисити двојако: физичко здравље заједнице (који може, али не мора да укључује медицинско и превентивно деловање на очување здравља становништва, већ и бригу о човековој средини, планирање развоја заједнице, услове становања, злоупотреба дрога, и друге факторе) као и социјално и психолошко здравље (укључујући различитости, образовање, културу и уметност, превенцију насиља, развој младих, запошљавање, економски развој, ментално здравље и друге сервисе грађанима, итд.).

Следи: Зашто стартовати/основати коалицију (и зашто то може да буде тешко)?

Економски развој и развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП)

Стратешки циљ   Конкурентна и извозно орјентисана привреда заснована на иновацијама
Приоритет   “Ствoрени услови за одрживи развој привреде Општине”
 • Мера   “Изградње капацитета Општине за унапређење подршке развоју МСП и предузетницима”
 • Мера   “Едукација предузетника и запослених”
 • Мера   “Развој привредне инфраструктуре”
 • Мера   “Унапређење сектора пословних и финансијских услуга”
 • Мера   “Подстицање инвестиција”
Приоритет   “Унапређена привредне базе Општине”
 • Мера   “Развој иновација и увођење нових технологија”
 • Мера   “Финализација процеса реструктурирања привреде општине (завршетак приватизације)”
 • Мера   “Подстицање развоја прерађивачких капацитета”
 • Мера   “Подстицање извозно орјентисане производње”
Приоритет   “Функционално и ефикасно повезани привредни и друштвени субјекати”
 • Мера   “Израда страгије за развој малих и средњих предузећам и предузетништва (МСПП)”
 • Мера   “Формирање кластера на нивоу општине и региона”
Приоритет   “Развијени брендови и сачувана одрживост конкурентске предности”
 • Мера   “Идентификовање и развој локалних брендова”
 • Мера   “Промоција привреде општине”
 • Мера   “Стандардизација производних поступака (усаглашавање са стандардима ЕУ)”
 • Мера   “Специјализација производње”
  

четвртак, 24. март 2011.

Просторно и урбанистичко планирање

Стратешки циљ   “Развијен систем за просторно и урбанистичко планирање са ажурним подацима о променама у простору
Приоритет   “Развиjен систем за просторно планирање”
 • Мера   “Развој информационог система за просторно планирање општине”
 • Мера   “Израда/ревизија општинског просторног плана”
 • Мера   “Подизање свести јавности о значају система просторног планирања и њиховог доприноса изради просторних планова ”
Приоритет   “Изграђена нормативна регулатива за просторно и урбанистичко планирање”
 • Мера   “Иницирање израде и усклађивања регулативе у области инфраструктуре и просторног планирања”
 • Мера   “Подизање свести јавности о значају новоуспостављене регулативе којом се унапређује просторно и урбанистичко планирање”
 

Међународни дан борбе против туберкулозе

Међународни дан борбе против туберкулозе (енгл. World Tuberculosis Day) је дан који обележава Светска здравствена организација. Овај дан се обележава 24. марта.
Светска здравствена организација прогласила је 24. март Међународним даном борбе против туберкулозе како би упозорила на важност превенције те болести, од које у свету годишње умире између три и четири милиона људи
Крајем 19. века од туберкулозе је умирао сваки седми становник Сједињених Америчких Држава и Европе. А онда, 24. марта 1882. године др Роберт Кох је објавио своје откриће: бацил туберкулозе. У то време, ово је представљало најзначајнији корак у контроли епидемије и сузбијању ове тада веома смртоносне болести.
Сто година касније, 1982. године Светска здравствена организација (СЗО) и Међународна унија за борбу против туберкулозе и других плућних болести (IUATLD) обележиле су први пут Светски дан борбе против туберкулозе. Ово је имало за циљ да подигне ниво знања становништва о здравственим и економским последицама туберкулозе.

среда, 23. март 2011.

Комунална инфраструктура

Област “Комунална инфраструктура”
Стратешки циљ “Развијени одрживи инфраструктурни системи везани за геостратешки положај који задовољавају потребе одрживог привредног и друштвеног развоја уз заштиту и унапређење животне средине”
Приоритет “Развијена комунална инфраструктура у Општини”
 • Мера “Изградња капацитета Општине за развој и одржавање комуналне инфраструктуре”
 • Мера “Реконструкција и изградња путне инфраструктуре у Општини”
 • Мера “Повећање квалитета и безбедности на регионалним и локалним путевима”
 • Мера “Реконструкција и изградња канализационе мреже за отпадне и атмосферске воде”
 • Мера “Повезивање са аутопутем”
 • Мера “Реконструисање и изградња мреже за снабдевање електричном енергијом”
 • Мера “Изградња мреже за снабдевање гасом привреде и домаћинстава”
 • Мера “Реконструкција/изградња телекомуникационе мреже са напредним сервисима информацино-комуникационих технологија (интернет, VoIP, итд.) у Општини”
 • Мера “Увођење система енергетске ефикасности у јавним и приватним објектима”
Приоритет “Развијена регионална и међурегионална повезаност инфраструктурних објеката”
 • Мера “Формирања међурегионалне партнерске групе за координисање регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката”
 • Мера “Израда Мастер плана регионалне и међурегионалне повезаности инфраструктурних објеката”
Приоритет “Развијен систем за снабдевање водом и за одбрану од поплава”
 • Мера “Унапређење квалитета и кванитета пијаће воде”
 • Мера “Изградња/реконструкција примарне и секундарне дистрибутивне мреже за снабдевање водом”
 • Мера “Изградња система за заштиту од поплава и система за наводњавање обрадивих површина”
 • Мера “Квалитетније пружање саобраћајних, телекомуникационих и поштанских услуга”
 • Мера “Унапређење нивоа и квалитета становања по стандардима хуманог становања и обезбеђивање пратећег пословног простора”

Светски дан метеорологије

Светска метеоролошка организација и међународне метеоролошке заједнице прослављају 23. март као Светски дан метеорологије, у циљу обележавања ступања на снагу Конвенције ове организације 1950.године. Текст Конвенције је предходно једногласно усвојен, 11.октобра 1947. године, од стране представника 31 земље на Конференцији директора националних метеоролошких сервиса у Вашингтону. До тада је међународна сарадња у области метеорологије била мисија Међународне метеоролошке организације (ИМО), која је настала на првом Међународном Метеоролошком Конгресу (Беч, септембар 1873.) у циљу олакшавања координисаних осматрања и стандардизације инструменталних метода. 
Ресурси:

уторак, 22. март 2011.

Светски дан вода

Светски дан вода обележава се сваке године 22. марта. Тај дан је усвојен резолуцијом УН-а у децембру 1992. године. Већ од 1993. године овај дан је почео да се обележава и временом значај овог дана је почео да расте.
Овим даном Уједињене нације желе да подсете на важност заштите вода и на недостатак воде за пиће у многим крајевима света. Такође од 2005. до 2015. се обележава деценија вода тако да Светски дан вода има посебан значај током ових година.
У Србији се такође обележава светски дан вода бројним манифестацијама.
Ресурси:

понедељак, 21. март 2011.

21. март, Светски дан шума

Светски дан шума слави се већ 37 година, као подсетник друштву на значај шума, апострофирајући бројне користи које имамо од шуме.
Идеја о Светском дану шума, рођена је на 23. седници Генералне скупштине Европске пољопривредне конфедерације 1971. године. Касније, исте године, Организација УН за храну и пољопривреду (ФАО), подржала је идеју, верујући да би такав догађај допринео повећању свести о значају шума и сагласила се са годишњим обележавањем у целом свету.
Изабран је 21. март, као дан јесење равнодневнице на јужној, односно пролећне на северној хемисфери, као дан прославе и обележавања три кључна аспекта шумарства: заштите, производње и рекреације.
Шума није само обична скупина дрвећа, већ сложена биогеоценоза шумског дрвећа, које међусобно утиче једно на друго и на средину у којој се налазе, те заједно са осталим биљним и животињским светом који је окружује формира сложени екосистем који зовемо шумом. У шуми, у међусобној корелацији живе готово све биљне и животињске врсте, а у шумском земљишту се налазе бројни варијетети бескичмењака, бактерија и гљива које имају есенцијалну улогу у кружењу материја у земљишту, шуми и природи у целини.
Ресурси: 

Добродошли

Добродошли на блог/сајт посвећен развоју у Смедеревској Паланци и шире.